จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รับใบประกาศนียบัตร ม.3และ ม.6 จบรอบแรก ปี 2558

นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบปีการศึกษา  2558 รอบแรก รับใบประกาศนียบัตรที่ห้องวิชาการ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผลการเรียน 2/2558

ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 update
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 update
ม.3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.4/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.5/1 2 3 4 5 6 7
ม.6/1 2 3 4 5 6 7
ม.3 และ ม.6 จบพร้อมรุ่น 31 มีนาคม 2559 จบไม่พร้อมรุ่น 15 พฤษภาคม 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หากยังไม่จบต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และจบพร้อมรุ่น 2559 (31 มีนาคม 2560)
ม.1,2,4,5 หากผลการเรียนมีปัญหาเปิดให้ยื่นคำร้องแก้ 0-ร-มส-มผ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป(โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบเท่านั้น)

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

เตรียมจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558

ม.3 และ ม.6 ที่จะจบในปีการศึกษา  2558 ต้องเตรียม
1. แบบบันทึกข้อความขอจบหลักสูตร/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล/ใบ ปพ.6 ภาคเรียน(รับที่ห้องวิชาการ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา(หากไม่มีต้องใช้ใบสูติบัตรของนักเรียน)
3. สำเนา ปพ.1 ที่แสดงว่าจบ ป.6 (สำหรับ ม.3) หรือ ม.3(สำหรับ ม.6)
4. สมุดบันทึกความดีที่ครูที่ปรึกษารับรองข้อมูลแล้ว
5. ใบแก้ 0-ร-มส-มผ ในกรณีที่ผลการเรียนมีปัญหา
จบพร้อมรุ่นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 1 เมษายน 2559 จบไม่พร้อมรุ่นยังไม่มีกำหนด
(ติดต่อราชการโปรดแต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ)