จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนวันที่ 8 พฤษภาคม  2560
ปฏิทินปฏิบัติงาน
รายชื่อนักเรียน(ไม่พบรายชื่อให้ติดต่อฝ่ายวิชาการภายในสัปดาห์ที่ 1)
ม. 1  2  3  4  5  6  
ตารางสอน  
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียนเพื่อใช้กับ ปพ.5

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา  2560(มอบตัว 20 เมษายน 2560)
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา  2560  update เลขประจำตัว (มอบตัว 19 เมษายน 2560)
หลักฐานการมอบตัว
1. ตัวนักเรียนและ ผู้ปกครอง  (บิดา หรือมารดา หรือญาติที่บรรลุนิติภาวะ)
2. ปพ.1 ที่แสดงว่าจบ ป.6 (สำหรับ ม.1) จบ ม.3 (สำหรับ ม.4) ถ่ายสำเนาหน้า-หลัง 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดา ของมารดา (ถ่ายสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(ในกรณีที่ผู้ปกครองเป็นญาติ มิใช่บิดาหรือมารดา)
5. รูปถ่ายนักเรียน(โรงเรียนเดิม) จำนวน 1 แผ่น
    หากมีรายการที่ 2 ไม่ครบ ให้ใช้ใบสูติบัตรนักเรียนแทน(ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ)

"การตรวจหลักฐานก่อนมอบตัวให้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในใบ ปพ.1 ให้ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน"

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

เตรียมจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

ม.3 และ ม.6 ที่จะจบในปีการศึกษา  2559 ต้องเตรียม
1. แบบบันทึกข้อความขอจบหลักสูตร/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล(รับที่ห้องวิชาการ)
2. ใบ ปพ.1 เกรด 6 ภาคเรียน(รับที่ห้องวิชาการ)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา(หากไม่มีต้องใช้ใบสูติบัตรของนักเรียน)
3. สำเนา ปพ.1 ที่แสดงว่าจบ ป.6 (สำหรับ ม.3) หรือ ม.3(สำหรับ ม.6)
4. สมุดบันทึกความดีที่ครูที่ปรึกษารับรองข้อมูลแล้ว(ม.3 ได้ 45 ชั่วโมง ม. 6 ได้ 60 ชั่วโมง)
5. ใบแก้ 0-ร-มส-มผ ในกรณีที่ผลการเรียนมีปัญหา
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 แผ่น(ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันทำเรื่องจบ)
เริ่มทำเรื่องจบเมื่อผลการเรียนภาคเรียนที่ 6 ออกแล้วเท่านั้น(7 วันหลังสอบปลายภาคเสร็จ) ใบจบจะรับได้หลังจากคะแนนโอเน็ตออกแล้ว จบพร้อมรุ่นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 1 เมษายน 2560 จบไม่พร้อมรุ่นยังไม่มีกำหนด
ม.6,ม.3 ยื่นจบแล้วเริ่มรับใบ ปพ.1 วันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
(ติดต่อราชการโปรดแต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   update 17/03/2560
ม.3 รับใบ ปพ.1 ตรวจสอบการจบที่ห้องวิชาการ
ม.4/1 3 4 5 6 7 8 9
ม.5/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.6 รับ ใบ ปพ.1:ป ตรวจสอบการจบที่ห้องวิชาการ
นักเรียนที่ติด 0-ร-มส ให้รีบดำเนินการแก้ก่อนปิดภาคเรียน(31 มีนาคม 2560)หลังจากนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับครูผู้สอน
ติดต่อราชการแต่งกายถูกระเบียบตั้งแต่หัวจรดเท้า

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนธาตุพนมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา  2560

  • ห้องพิเศษ           ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศ ปฏิทิน ใบสมัคร
  • ห้องเรียนทั่วไป   ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560                                                                                                      ม.1 สอบวันที่ 8 เมษายน 2560 ,ม.4 สอบวันที่ 2 เมษายน 2560                                                        ประกาศ ปฏิทิน ใบสมัคร